Nieuws Politiek

Nieuw beleid openbare orde en veiligheid in Midden-Groningen

Midden-Groningen – Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maakt werk van beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hiervoor is voor de komende vier jaar een nieuw plan opgesteld, het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024. Het college van B&W legt het plan nu voor aan de gemeenteraad en stelt voor om hiermee in te stemmen.
Veel partijen hebben aan het nieuwe beleid meegewerkt, waaronder inwoners, politie en sociale teams. Het Integraal Veiligheidsbeleid richt zich op sociale veiligheid. Dat betekent op veiligheid die verstoord wordt door het handelen van mensen – bijvoorbeeld door criminaliteit of overlast. Zaken als brandveiligheid, milieu- of verkeersveiligheid zijn op andere wijze geregeld.

Het college van B&W heeft vier thema’s vastgesteld die in de komende jaren bijzondere aandacht moeten krijgen, zodat de veiligheid en leefbaarheid voor inwoners verbeteren:

  1. Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit terugdringen

Ondermijning is een gevolg van verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen. De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van ‘de bovenwereld’, bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert de leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan drugshandel, hennepteelt, arbeidsuitbuiting of malafide vastgoedeigenaren die huurpanden slecht onderhouden.

  1. Verbinding van veiligheid en zorg

Een deel van de criminaliteit op het snijvlak van zorg en veiligheid is onzichtbaar. Het vindt plaats achter de voordeur, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. Het college van B&W wil een toename van geëscaleerde woonoverlast met (dreiging van) gevaar voor omwonenden stevig tegengaan. Hier kunnen volwassenen of jongeren bij betrokken zijn. Vaak spelen ook kwetsbare bewoners met verward gedrag een rol.

  1. Veilige woon- en leefomgeving

Het college van B&W wil bereiken dat inwoners met elkaar zorgdragen voor een plezierige, gezonde en veilige woonomgeving. Het wil zorgen dat ruzies of overlast in buurten niet escaleren of uit de hand lopen. Verder vindt het college belangrijk dat inwoners die in schrijnende omstandigheden leven zicht krijgen op een verbeterde veilige en gezonde leefsituatie.

  1. Maatschappelijke onrust voorkomen

In Groningen waren er in de laatste jaren heftige reacties bij overheidsbeslissingen, bijvoorbeeld aardbevingsschade, aanleg van windparken of zoutwinning. Samen met de politie-eenheid Noord-Nederland wordt onderzocht wat hierin succes- en faalfactoren zijn. Midden-Groningen wil de binding met de inwoners vergroten en vertrouwen in de overheid versterken.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn onderstreept het belang van het voorgestelde beleid om zo de leefbaarheid in de gemeente verder te verbeteren: ”Leefbaarheid en veiligheid ligt mij bijzonder aan het hart. Alle ouders in onze gemeente moeten hun kinderen met een gerust gevoel naar buiten kunnen sturen. Criminaliteit, drugs en intimidatie hebben in onze gemeente geen plek. Daarvoor willen we ons de komende jaren sterk maken.”

You Might Also Like